top of page

Vilkår og Betingelser

Generelle vilkår og betingelser for salg


Versjon 1 - 20.03.2017 

 1. Anvendelighet. Definisjoner 1.1 Disse vilkårene og betingelsene gjelder så lenge Partene ikke har avtalt noe annet skriftlig. Disse vilkårene og betingelsene er basert på NL 09 E. 1.2 I disse betingelsene betyr Selger Extenso AS. Bekreftelse betyr Selgers ordrebekreftelse. Kjøper betyr selskapet og/eller personen nevnt med navn i faktura-delen på Bekreftelsen. Kjøpsordre betyr Kjøpers Kjøpsordre. Selger og Kjøper henvises heretter individuelt som Part og samlet som Parter. Produktet betyr Varene, Ingeniørarbeidet og Dokumentene som skal leveres i henhold til Bekreftelsen. 1.3 Når disse betingelsene bruker ordet Skriftlig, betyr det et dokument som er behørig signert av begge Parter. For en skriftlig varsling, merknad eller når en Part skriftlig varsler den andre Parten, kan det anses som ikke nødvendig med signatur fra begge Parter.

 2. Generelt forbehold Selgers tilbud er basert på eksisterende forhold på datoen tilbudet ble innsendt. Selger har rett til å gjøre rimelige justeringer som følge av eventuelle endringer som ikke var forventet av Selger eller utenfor Selgers kontroll. Kjøper vil få en skriftlig varsling om denne justeringen sammen med et oppdatert tilbud, som vil bli ansett som akseptert hvis ingen innvendinger er mottatt fra Kjøper innen 5 arbeidsdager.

 3. Kontrakten Disse vilkårene og betingelsene refereres til som Kontrakten. Kontrakten inneholder alle vilkår og betingelser avtalt av enten Part for Produktet som angitt i Bekreftelsen. Bekreftelsen er bindende med mindre Kjøper innen rimelig tid reiser innvendinger. Ingen endring av Kontrakten skal være bindende for Selger med mindre annet er avtalt skriftlig og behørig signert av begge Parter.

 4. Produktinformasjon Alle data i markedsføringsmateriell, prislistene og annen produktinformasjon er kun bindende i den grad det er uttrykkelig referert til i Kontrakten eller i en tilleggsavtale mellom Partene.

 5. Teknisk Dokumentasjon og Informasjon 5.1 All teknisk dokumentasjon angående Produktet eller dets produksjon som er levert av en Part til den andre, før eller etter etableringen av Kontrakten, skal forbli eiendommen til den innsendende Parten. Teknisk dokumentasjon mottatt av en Part skal ikke uten skriftlig samtykke fra den innsendende Parten, brukes til noe annet formål enn det den ble levert for. Med unntak av dokumentasjon referert til i Klausul 5.2, kan dokumentasjonen ikke uten skriftlig samtykke fra den innsendende Parten kopieres, reproduseres, overføres eller på annen måte kommuniseres til en tredjepart. 5.2 Produktet er beregnet for Kjøper eller enhver tredjepart med tilstrekkelig kunnskap om installasjon, igangsetting, drift og vedlikehold (inkludert løpende reparasjoner) av alle deler av Produktet. Selger kan på forespørsel fra Kjøper, gi teknisk dokumentasjon detaljert nok til at Kjøper kan utføre installasjon, igangsetting, drift og vedlikehold (inkludert løpende reparasjoner) av alle deler av Produktet. All bruk av Produktet er likevel underlagt Kjøpers eneansvar og risiko.

 1. Immaterielle Rettigheter [IPR] 7.1 IPR inkluderer, men er ikke begrenset til, all kommersiell og teknisk informasjon, kunnskap, forretningshemmeligheter inkludert alle typer teknologi, ideer, konsepter, tegninger, oppfinnelser, formler, prosesser, prosedyrer, spesifikasjoner, dataprogrammer, data, patenter, patentsøknader, varemerker, varemerkesøknader, design og designapplikasjoner, opphavsrett, og dokumentasjon eller informasjon sammen med kopier av samme uavhengig av lagringsmiddel. 7.2 Bakgrunns IPR betyr all IPR eid av, utviklet eller lisensiert til en Part før inngåelsen av Kontrakten.

 1. 7.3 Fremgrunns IPR betyr all IPR som er relatert til resultatet av et oppdrag eller en Kjøpsordre fra Kjøper, som ikke er begrenset eller begrenset av definisjoner av Bakgrunns IPR.

 2. 7.4 All Fremgrunns utviklet av Selger eller dets underleverandører i forbindelse med oppdraget eller Kjøpsordren, eller på annen måte avledet fra Selger skal være Selgers eiendom.

 3. 8 Erstatningsansvar Enhver Part skal erstatte den andre Parten for eventuelle krav som følger av brudd på patent eller andre immaterielle rettigheter som eksisterte på datoen for Kontrakten, i forbindelse med oppdraget eller Kjøpsordre der et slikt brudd følger av bruk av tegninger eller spesifikasjoner levert av den erstatningspliktige Parten. Selgers ansvar i forhold til brudd er begrenset til landet som tilsvarer leveringsadressen som angitt i Kjøpsordren.

 4. 9 Leveringsbetingelser 9.1 Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, er leveringsbetingelsene ex works Selgers adresse i henhold til de gjeldende INCOTERMS. 9.2 Kjøper er forpliktet til å undersøke Produktet ved mottak for mulige feil og/eller utelatelser. Kjøper må varsle Selger skriftlig innen 8 dager fra mottak av Produktet om mulige feil og/eller utelatelser. 9.3 Hvis Selger ikke mottar varsling som angitt i Klausul 9.2, skal Kjøper betale for Produktet i henhold til Kontrakten.

 5. 10 Tid for levering Leveringsdato skal bety dato for forsendelse fra Selger.

 6. 11 Forsinkelse 11.1 Hvis Selger finner ut at Selger ikke vil være i stand til å levere Produktet til avtalt tid, eller hvis forsinkelse fra Selgers side synes sannsynlig, skal Selger uten ugrunnet opphold varsle Kjøper skriftlig, med angivelse av grunnen til forsinkelsen og om mulig når levering kan forventes. Hvis Selger unnlater å gi slik melding, skal Selger, uavhengig av bestemmelsene i Klausulene 12.1 og 12.2, erstatte Kjøper for eventuelle tilleggsutgifter som sistnevnte pådrar seg og som Kjøper kunne ha unngått, hadde Kjøper mottatt varsel i tide. 11.2 Hvis forsinkelse i leveransen skyldes en omstendighet som under Klausul 17.1 utgjør grunnlag for fritakelse eller ved en handling eller unnlatelse fra Kjøpers side, inkludert suspensjon fra Selger under Klausul 13.4, skal tiden for levering forlenges med en periode som er rimelig med hensyn til omstendighetene i saken. Tiden for levering skal forlenges selv om grunnen til forsinkelsen oppstår etter den opprinnelig avtalte tiden for levering.

 7. 12 Avkortede erstatninger 12.1 Hvis Selger ikke leverer Produktet til rett tid, har Kjøper rett til avkortede erstatninger fra den datoen leveringen skulle ha funnet sted. De avkortede erstatningene skal betales med en sats på en prosent av den avtalte prisen for hver påbegynt uke med forsinkelse. Hvis forsinkelsen bare gjelder en del av Produktet, skal de avkortede erstatningene beregnes av den delen av prisen som er riktig tilskrevet den delen av Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen. De avkortede erstatningene skal ikke overstige ti prosent av den delen av prisen som de beregnes av. De avkortede erstatningene blir forfalt ved Kjøpers skriftlige krav, men ikke før det komplette Produktet er levert eller Kontrakten er avsluttet under Klausul 12.2. Kjøper mister retten til avkortede erstatninger hvis Kjøper ikke har fremsatt skriftlig krav om slike erstatninger innen en måned etter den tid da leveringen skulle ha funnet sted. 12.2 Hvis forsinkelsen er slik at Kjøper har fått rett til maksimale avkortede erstatninger under Klausul 12.1, og Produktet fremdeles ikke er levert, kan Kjøper skriftlig kreve levering innen en endelig rimelig periode som ikke skal være mindre enn to uker. Hvis Selger ikke leverer innen en slik endelig periode og dette ikke skyldes en omstendighet som Kjøper er ansvarlig for, kan Kjøper ved skriftlig melding til Selger heve Kontrakten med hensyn til den delen av Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen. Ved en slik oppsigelse skal Kjøper også ha rett til erstatning for det tapet Kjøper lider på grunn av Selgers forsinkelse i den utstrekning tapet overstiger maksimum av avkortede erstatninger som Kjøper kan kreve under Klausul 12.1. Denne erstatningen skal ikke overstige ti prosent av den delen av prisen som er riktig tilskrevet den delen av Produktet som Kontrakten er hevet for. Kjøper skal også ha rett til å heve Kontrakten ved skriftlig varsel til Selger hvis det er klart at det vil bli en forsinkelse som under Klausul 12.1 ville gi Kjøper rett til maksimale avkortede erstatninger. Ved oppsigelse på dette grunnlaget skal Kjøper ha rett til både maksimale avkortede erstatninger og erstatning i henhold til tredje avsnitt i denne Klausul. Bortsett fra avkortede erstatninger under Klausul 12.1 og oppsigelse av Kontrakten med begrenset erstatning under denne Klausul 12.2, skal alle krav i forbindelse med Selgers forsinkelse utelukkes. Denne begrensningen av Selgers ansvar skal imidlertid ikke gjelde der Selger har vært skyldig i grov uaktsomhet. 12.3 Hvis Kjøper finner ut at Kjøper ikke vil være i stand til å akseptere levering av Produktet til avtalt dato, eller hvis forsinkelse fra Kjøpers side synes sannsynlig, skal Kjøper uten ugrunnet opphold varsle Selger skriftlig med angivelse av grunnen til forsinkelsen og, om mulig, når Kjøper vil være i stand til å akseptere levering. Hvis Kjøper ikke aksepterer levering på avtalt dato, skal Kjøper likevel foreta betaling som er avhengig av levering som om Produktet hadde blitt levert. Selger skal ordne lagring av produktet på Kjøpers risiko og bekostning. Hvis Kjøper krever det, skal Selger forsikre Produktet på Kjøpers bekostning.

 8. 12.4 Med mindre Kjøpers unnlatelse av å akseptere levering som nevnt i Klausul 12.3 skyldes slike omstendigheter som beskrevet i Klausul 17.1, kan Selger ved skriftlig varsel kreve at Kjøper aksepterer levering innen en rimelig periode. Hvis Kjøper av en grunn som Selger ikke er ansvarlig for, unnlater å akseptere levering innen en slik periode, kan Selger ved skriftlig varsel til Kjøper heve Kontrakten med hensyn til den delen av Produktet som er klar for levering, men ikke har blitt levert på grunn av Kjøpers mislighold. Erstatningen skal ikke overstige den delen av prisen som er riktig tilskrevet den delen av Produktet som Kontrakten er hevet for.

 9. 13 Betaling 13.1 Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura 30 dager etter fakturadato. 13.2 Eventuelle innsigelser mot en faktura må meddeles skriftlig av Kjøper til Selger innen 8 dager fra mottak av faktura. 13.3 Hvis Selger ikke mottar varsling som angitt i Klausul 13.2, skal Kjøper betale for Produktet i henhold til Kontrakten. 13.4 Hvis Kjøper unnlater å betale i tide, skal Selger ha rett til renter fra forfallsdatoen til den rentesatsen som er bestemt ved lov om forsinket betaling i Selgers land. Hvis Kjøper unnlater å betale innen forfallsdatoen, kan Selger også, etter å ha varslet Kjøper skriftlig om dette, suspendere utførelsen av Selgers kontraktsmessige forpliktelser inntil betaling er foretatt. 13.5 Hvis Kjøper unnlater å betale i tide, vil Kjøper motta ett skriftlig krav om betaling fra Selger innen 14 dager. Hvis Kjøper unnlater å betale innen 14 dager, vil Selger uten videre varsel iverksette inkassoprosedyrer, og til slutt varsle rettslige skritt, i henhold til Klausul 18. Kjøper erkjenner herved dette.

 10. 14 Eiendomsforbehold Produktet skal forbli Selgers eiendom inntil det er betalt i sin helhet, i den grad slik eiendomsforbehold er gyldig. Denne Klausul regulerer ikke eierskapet til IPR eller lisensen til IPR. IPR er regulert i Klausulene 5 og 7.

 11. 15 Ansvar for mangler 15.1 Selger skal, i henhold til bestemmelsene i Klausulene 15.2-15.13 nedenfor, utbedre enhver mangel i Produktet som skyldes feil design, materialer eller utførelse. Der Selger er ansvarlig for en mangel, skal Selger også være ansvarlig for skade på Produktet som er forårsaket av mangelen. Selger er ikke ansvarlig for mangler som oppstår på grunn av materiale levert av Kjøper eller et design foreskrevet eller spesifisert av Kjøper. 15.2 Selgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaket av omstendigheter som oppstår etter at risikoen er overgått til Kjøper. Ansvaret dekker for eksempel ikke mangler på grunn av driftsbetingelser som avviker fra de forventede i Kontrakten eller på grunn av feil bruk av Produktet. Det dekker heller ikke mangler på grunn av feilaktig vedlikehold eller feilaktig installasjon fra Kjøpers side, endringer foretatt uten Selgers skriftlige samtykke eller feilaktige reparasjoner av Kjøper. Til slutt dekker ansvaret ikke normal slitasje eller forringelse. 15.3 Selgers ansvar er begrenset til mangler som viser seg innen en periode på ett år fra leveringsdatoen for Produktet. Hvis Produktet brukes mer intensivt enn avtalt, skal denne perioden reduseres forholdsmessig. 15.4 For deler som er reparert eller erstattet under Klausul 15.1, skal Selger ha samme ansvar for mangler som for det opprinnelige Produktet i en periode på ett år. For andre deler av Produktet skal ansvarsperioden definert i Klausul 15.3 kun forlenges med perioden der Produktet ikke kunne brukes på grunn av en mangel som Selger er ansvarlig for. 15.5 Kjøper skal varsle Selger skriftlig om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn to uker etter utløpet av ansvarsperioden som angitt i Klausulene 15.3 og 15.4. Varselet skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen manifesterer seg. Hvis Kjøper unnlater å varsle Selger skriftlig innen de ovennevnte tidsfristene, mister Kjøper retten til å fremme noe krav med hensyn til mangelen. Hvis det er grunn til å tro at mangelen kan forårsake skade, skal varsel gis umiddelbart. Hvis varsel ikke gis umiddelbart, mister Kjøper retten til å fremme et krav basert på skade som oppstår og som kunne ha vært unngått dersom slikt varsel hadde blitt gitt. 15.6 Etter mottak av et skriftlig varsel i henhold til Klausul 15.5, skal Selger utbedre mangelen uten ugrunnet opphold. Innenfor denne grensen, skal tiden for utbedringsarbeid velges slik at det ikke unødvendig forstyrrer Kjøpers aktiviteter. Selger skal bære kostnadene som angitt i Klausulene 15.1-15.13. Utbedringsarbeid skal utføres der Produktet befinner seg, med mindre Selger med hensyn til begge Parters interesse finner det mer hensiktsmessig å sende Produktet til Selger eller til et sted instruert av Selger. Hvis mangelen kan utbedres ved å erstatte eller reparere den mangelfulle delen, og hvis fjerning og gjeninstallasjon av delen ikke krever spesiell kunnskap, kan Selger kreve at Kjøper sender den mangelfulle delen til Selger, eller til et sted instruert av Selger, for reparasjon eller erstatning. I et slikt tilfelle har Selger oppfylt sine forpliktelser med hensyn til mangelen når Selger leverer en behørig reparert eller erstattet del til Kjøper. 15.7 Hvis utbedring av mangelen krever inngrep i annet utstyr enn Produktet, skal Kjøper være ansvarlig for ethvert arbeid eller kostnader forårsaket derav. 15.8 All transport i forbindelse med utbedringsarbeid skal være på Selgers risiko og bekostning. Kjøper skal følge Selgers instruksjoner angående hvordan transporten skal utføres. 15.9 Kjøper skal bære økningen i kostnader for å utbedre en mangel som Selger pådrar seg når Produktet befinner seg et annet sted enn ved bestemmelsesstedet for Selgers levering til Kjøper angitt ved inngåelsen av Kontrakten, eller - hvis ingen bestemmelsessted er angitt - leveringsstedet.

 12. 15.10 Defekte deler som er erstattet i henhold til Klausul 15.1, skal stilles til Selgers disposisjon og blir hans eiendom. 15.11 Hvis Kjøper gir slik varsel som nevnt i Klausul 15.5 og ingen mangel blir funnet som Selger er ansvarlig for, skal Selger ha rett til kompensasjon for arbeid og kostnader som Selger har hatt som følge av varselet. 15.12 Hvis Selger ikke oppfyller sine forpliktelser under Klausul 15.6 innen rimelig tid, kan Kjøper ved skriftlig varsel kreve at Selger gjør det innen en endelig tid. Hvis Selger ikke oppfyller sine forpliktelser innen denne tidsfristen, kan Kjøper etter eget valg: a) Utføre eller få utført nødvendig utbedringsarbeid på Selgers risiko og bekostning, forutsatt at Kjøper går frem på en rimelig måte, eller b) Kreve en reduksjon av den avtalte kjøpesummen ikke overstigende tjue prosent av denne. Hvis mangelen er vesentlig, kan Kjøper i stedet heve Kontrakten ved skriftlig varsel til Selger. Kjøper skal også ha rett til slik oppsigelse der mangelen forblir vesentlig etter tiltak nevnt i a). Ved oppsigelse skal Kjøper ha rett til kompensasjon for det tap Kjøper har lidt. Kompensasjonen skal imidlertid ikke overstige tjue prosent av den avtalte kjøpesummen. 15.13 Uavhengig av bestemmelsene i Klausulene 15.1-15.12, skal Selger ikke ha noe ansvar for mangler i noen del av Produktet for mer enn to år fra starten av ansvarsperioden nevnt i Klausul 15.3. 15.14 Selger skal ikke ha noe ansvar for mangler annet enn det som er fastsatt i Klausulene 15.1-15.13. Dette gjelder ethvert tap mangelen kan forårsake, slik som produksjonstap, tapt fortjeneste og annet konsekvent økonomisk tap. Denne begrensningen av Selgers ansvar skal imidlertid ikke gjelde dersom Selger har vært skyldig i grov uaktsomhet. 16 Ansvarsfraskrivelse. Erstatningsansvar 16.1 Partene skal forsvare, holde skadesløse og erstatte hverandre for ethvert ansvar for død, sykdom eller skade på tredjepart og tap av eller skade på tredjeparts eiendom og mot alle krav, tap, skader, kostnader og utgifter, inkludert juridiske avgifter som følge av dette, som oppstår i forbindelse med Kjøpsordren. 16.2 Selger skal forsvare, holde skadesløse og erstatte Kjøper for Selgers egne indirekte tap og skader, og Kjøper skal forsvare, holde skadesløse og erstatte Selger for Kjøpers egne indirekte tap og skader. Dette gjelder uavhengig av eventuelt ansvar, enten strengt eller ved uaktsomhet, i hvilken som helst form, på den ene eller andre Partens side. Indirekte tap og skader i henhold til denne Klausul inkluderer, men er ikke begrenset til: tap av inntjening, tap av forretningsmuligheter, tapt fortjeneste og produksjonstap. 16.3 Enhver Part skal erstatte den andre Parten for og mot ethvert krav som gjelder: a) Personskade eller tap av liv for enhver ansatt i enhver Part, og b) Tap av eller skade på enhver Eiendom for enhver Part, og som kan oppstå i forbindelse med Kontrakten eller være forårsaket av Produktet i deres levetid. Dette gjelder uavhengig av enhver form for ansvar, enten strengt eller ved uaktsomhet, i hvilken som helst form, på Partenes side. Enhver Part skal, så langt det er praktisk mulig, sørge for at andre selskaper tilknyttet hver Part i forbindelse med denne Kontrakten fraskriver sine rettigheter til å fremme ethvert krav mot en Part når slike krav er dekket av Partenes forpliktelser i henhold til bestemmelsene i denne klausul 16.3. 16.4 Ved enhver hendelse eller konsekvens som oppstår, er Selgers ansvar begrenset til det som dekkes av Selgers forsikringspolise som gjelder for bedriftsansvar, produktansvar, ansvar for gjensidig erstatning og ansvar for konsulenttekniske tjenester.

 13. 17 Fritakelsesgrunner (Force Majeure) 17.1 Følgende omstendigheter skal utgjøre grunner for fritak hvis de hindrer utførelsen av Kontrakten eller gjør utførelsen urimelig byrdefull: industrielle tvister og enhver annen omstendighet utenfor Partenes kontroll, som brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militær innkalling av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og sivil uro, mangel på transport, generell mangel på materialer, restriksjoner i forsyningen av kraft og feil eller forsinkelser i leveranser fra leverandører eller underleverandører forårsaket av en slik omstendighet som nevnt i denne Klausul. De ovennevnte omstendighetene skal utgjøre grunner for fritakelse kun hvis deres effekt på utførelsen av Kontrakten ikke kunne forutses ved inngåelsen av Kontrakten. 17.2 Parten som ønsker å påberope seg fritak under Klausul 17.1, skal uten forsinkelse varsle den andre Parten skriftlig om intervensjonen og opphøret av en slik omstendighet. Hvis grunner for fritak hindrer Kjøper fra å oppfylle sine forpliktelser, skal Kjøper dekke kostnadene Selger har hatt for å sikre og beskytte Produktet. 17.3 Uavhengig av andre bestemmelser i disse Generelle Betingelsene, skal enhver Part ha rett til å heve Kontrakten ved varsel skriftlig til den andre Parten, hvis utførelsen av Kontrakten blir forsinket mer enn seks måneder på grunn av grunner for fritakelse som beskrevet i Klausul 17.1. 18 Tvister. Gjeldende lov Lovene i Norge skal styre alle tvister som oppstår ut av eller i forbindelse med Kontrakten. Partene vil forsøke å løse alle konflikter i en positiv atmosfære. Hvis slike forhandlinger er mislykkede, kan tvisten bringes for Oslo tingrett.

- Prosesskontroll - Prosessveiing - Industrielle veieløsninger - Båndvekt - Industriell Veieutstyr

bottom of page